شنبه 2 شهريور 1398 22 ذی‌الحجه 1440 Saturday 24 August 2019

.

.

سروده سرکار خانم دکتر شریعتی به مناسبت ایام دهه فجر
1397/11/17

سروده سرکار خانم دکتر شریعتی به مناسبت ایام دهه فجر

به مناسبت ورود رهبر بزرگوار و عظیم الشان امام خمینی « قدس سره» به ایران

                               روی نمــــوده بسی نور به ایــــران زمین                        از افـــــق غرب ه جلوه خورشیـــــد بیــــن

                             خمینی بــــت شکن رسید انـــــدر وطـن                          دگر زمســـتان ما گذشت و شد فروردیـن

                               فتـــح خمیـــنی بین نصر من الله بـــــگو                           که بهــر او می رســـد مدد ز روح الامیـــن

                              بکوب بر فــرق خسم که دین شود پایدار                           چرا که دســــت خدا برون شد از آستیـن

                             خمینـــی ای قهرمــان، خمینی ای مرد حـق                           خمــینی ای آشـــــنا،خمینی ای راســتین

                              بپـــاس فرمان تو شـــــدیم ما جــان بکف                          مـــــگر رسد به ما شــــهادتی دلنشــــین

                                خداســـــــت حامی تو مقابل دشــــــمنان                           عجب شکـستی فســـاد به پنجـــه آهنین

                                مــــــرام آزادگیت، بند اسارت گســــست                          نهضت آزادگــــان به خصم شد اینچــنین

                                  ز خون گـــرم جوان ز اشــک چشم یتــــیم                          بســـی برومــــند شـــد نهال آئین و دیــن

                                مشـت گره کـــرده را کجا بود بیــــم و ترس                        سیــــنه سپر کرده را چ غــــم ز زیر زمین

                                    اساس طاغــــوتیان ز تــــــو بشــد واژگون                        که رفـت و بگریخت آن اهریـمن از سـرزمین

                                به هیچ انــــگاشــتند زمـان پنــــجاه سال                        حیا و انصاف و عدل خصوص دین مبـــــین

                                  ولــــی به لطــــف خدا و هـــمت پاک تــــو                          بســــته و معـــدوم شد این ورق آخــــرین

                                  تــــمام آموختـــــند درس رشـــادت ز تو                           به مکـــتب همتـــت هدایــت مـــــسلمین

                                  امیـــــد ما جملگی به تست بعـــد از خدا                         به حلقــــه اتحاد کنـون تویــی چون نــگین

                                   قیــــــام روح خـــدا به سرزمـــین ولــــا                           نشانـــــه ای از ظهور بود به طـــــــور یقین

                                  بدان رسد بعد از این مهدی صاحب زمان                          رسد امام زمان به لطــــف حق بــعد از این

                                   بسی سخنـتــها بدل ولی زبان الکن است                          زبانـــم الکــن ولی دلـــم بود آتــــــــشـین

                                    همین دل آتشین بس است عفت خموش                         زبان نــــیرزد به هیــــــچ خرند قلب حزین

 

سروده عفت شریعتی

12/11/57

 

0 نظر